زن 36 ساله، همسر بازنشسته اش را در دعوا خفه کرد!
زن 36 ساله، همسر بازنشسته اش را در دعوا خفه کرد!

اعظم ۳۶ ساله همسرش را که بازنشسته بود در خانه شان در حوالی کوهسار خفه کرد و همان موقع با پلیس تماس گرفت.

روزنامه خراسان: در این پرونده همسرکشی یک زن، شوهر ۵۴ ساله اش را در خانه شان کشته بود. شامگاه چهارم دی سال ۹۷ اعظم ۳۶ ساله همسرش را که بازنشسته بود در خانه شان در حوالی کوهسار خفه کرد و همان موقع با پلیس تماس گرفت.

دختر ۱۴ ساله به ماموران گفت: پدرم مرد بد اخلاقی بود و همیشه سر هر موضوعی با مادرم درگیر می‌شد. آخرین بار وقتی درگیری میان آن‌ها بالا گرفت، نفس پدرم بند آمد و روی مبل افتاد و همان موقع مادرم روسری را دور گردن او پیچید و او را خفه کرد.
با اظهارات دختر نوجوان مادرش تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل اعتراف کرد.

وی گفت: شوهرم که ۱۸ سال از من بزرگ‌تر بود قبلا ازدواج کرده بود و یک فرزند داشت. او پس از جدایی از همسرش به خواستگاری من آمد و با هم ازدواج کردیم و صاحب دو دختر ۱۴ و هشت ساله هستیم.

این زن ادامه داد: حبیب مرد عصبانی بود و همیشه سر هر موضوعی کتک کاری راه می‌انداخت. تا این که آخرین بار کنترل اعصابم را از دست دادم و او را خفه کردم.

در دادگاه
این زن در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دو دخترش از قصاص گذشتند، اما فرزند دیگر قربانی از همسر اولش که در دادگاه حاضر نبود برای نامادری اش حکم قصاص خواست.

اعظم در تشریح جزئیات زندگی اش گفت:همسرم بازنشسته بود و بیشتر اوقات را در خانه می‌ماند. او مرد بداخلاق و عصبی بود و بار‌ها مرا کتک زده و فحاشی کرده بود.

آخرین بار حبیب با دختر کوچکم درس کار می‌کرد که شروع به فحاشی کرد و دخترم را کتک زد. من که از رفتار همسرم عصبانی شده بودم به او اعتراض کردم، اما حبیب به سوی من حمله کرد تا مرا کتک بزند. همان موقع دعوا میان ما بالا گرفت. وقتی حبیب به خاطر تنگی نفس روی مبل افتاد، در یک لحظه روسری ام را دور گردنش پیچیدم و او را خفه کردم.

وی گفت: من واقعا نمی‌خواستم شوهرم را بکشم و در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم.
با پایان دفاعیات این زن قضات وارد شور شدند تا برای وی حکم صادر کنند.