پسرم اگه گفتی مامانت کدومه!
پسرم اگه گفتی مامانت کدومه!

موسسه‌ای در تهران کارگاه آموزش‌ای برگزار کرده با عنوانِ «مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری» که ظاهرا تشویق به تشکیل خانواده‌ی چندهمسری رسالتِ اصلی این کارگاه است! حالا این پوستر کارگاه آموزشی دستمایه طنز شهاب جعفرنژاد قرار گرفته است.

برترین‌ها: موسسه‌ای در تهران کارگاه آموزش‌ای برگزار کرده با عنوانِ «مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری» که ظاهرا تشویق به تشکیل خانواده‌ی چندهمسری رسالتِ اصلی این کارگاه است!

پسرم اگه گفتی مامانت کدومه!

حالا این پوستر کارگاه آموزشی دستمایه طنز شهاب جعفرنژاد قرار گرفته است.

پسرم اگه گفتی مامانت کدومه!